IPX-868 Gạ tình cậu nhân viên mới vào làm tại công ty

IPX-868 Gạ tình cậu nhân viên mới vào làm tại công ty, Rồi một người bạn đến hỏi, bạn đã gặp được người anh em của mình sau bao hạn hán chưa. Tôi nói, anh em ơi, nhìn này Appen là một người tử tế, nhưng chỉ trong mắt những người lớn tuổi, lấy tiền này và lấy bia hoạt hình. Hôm nay tôi lại được ngồi với bạn bè. Tất cả bạn bè của tôi đều có xe đạp, vì vậy bầu không khí đóng băng trong mười phút. Tôi đã uống bia. Tôi bắt đầu có một số niềm vui. Sau đó tất cả bạn bè của tôi bắt đầu nói như thế này. Ngay sau đó có một cuộc gọi thức ăn, và tất cả barati nên được ăn. Tôi cũng đã đi với bạn bè của tôi.